Информации за правата од здравствена заштита

Право на здравствена заштита имаат корисниците на:

– корисник на гарантирана минимална помош, кое е лице неспособно за работа,

– корисник на надоместок заради попреченост,

– корисник на надоместок за помош и нега од друго лице,

– лице со статус на признаен бегалец и лице под супсидијарна заштита,

– корисници на вон-семејна заштита,

– лице-жртва на семејно насилство за кое се презема мерка на заштита согласно со

прописите од областа за превенција, спречување и заштита од семејно насилство и

– лице-жртва на трговија со луѓе.

Корисниците остваруваат право на здравствена заштита, само доколку не можат да се стекнат со осигурување по друг основ.

За која услуга би сакале да дознаете повеќе?

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here