ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Вовед во правата на лицата со попреченост, со цел да им се обезбеди заштита и целосно уживање на сите човекови права како и фундаментални слободи. 

За која услуга би сакале да дознаете повеќе?

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here