СОСТОЈБА НА ДЕЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Пронајдоци на UNICEF од 2017 за каква е состојбата на децата со попреченост во државата, во однос на образованието, стигмата и дискриминацијата со која се соочуваат. 

За која услуга би сакале да дознаете повеќе?

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here