Лична асистенција

Лична асистенција

Услугата лична асистенција опфаќа индивидуална помош и поддршка за лица од 18 до 65 годишна возраст, со намален функционален капацитет, со цел да се овозможи независно и самостојно живеење, активно и рамноправно учество во заедницата, како и вршење на секојдневни активности, кои лице без попреченост вообичаено ги врши без поддршка. Личната асистенција вклучува: помош и поддршка во вршење основни и инструментални активности од секојдневниот живот, помош и поддршка на работното место, образовните институции, центрите за рехабилитација, помош и поддршка во зедницата и други активности од интерес на лицето, до 80 часа месечно. Корисници на услугата се лица со потешка и најтешка телесна попреченост и потполно слепи лица.

Здружение за подршка и развој Хуманост Скопје
Контакт: ул. Козле бр.26а, Скопје
marija@humanost.org.mk
077 963 672
075 455 667

Здружение за промоција и развој на изнклузивно општество Инклузива, Куманово
Контакт: Ул.Октомвриска револуција бр. 56-1/1, Куманово,
076 279 663

Црвен крст на РСМ
Контакт; бул. Кочо Рацин бр.13, Скопје
mrc@redcross.org.mk
02 311 43 55
02 323 05 42 

За која услуга би сакале да дознаете повеќе?

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here