Помош и нега во домот

Помош и нега во домот

Со услугата помош и нега во домот, се обезбедува помош во вршење основни и инструментални активности од секојдневниот живот до 80 часа месечно, за лица со намален функционален капацитет кои не можат сами да се грижат за себе, со цел да се оспособи корисникот за само-помош, односно да ја врати, стекне или одржи способноста самиот да се грижи за себе, за да продолжи да живее во сопствениот дом и да води независен живот во заедницата. Корисници на услугата се: лица со најтешка попреченост, односно комбинирана попреченост со највисок степен, потполно слепи лица, стари лица и други лица на кои им е потребна помош и нега во домот.

Здружение за подршка и развој Хуманост Скопје
Контакт: ул. Козле бр.26а, Скопје
marija@humanost.org.mk
077 963 672
075 455 667

Здружение за промоција и развој на изнклузивно општество Инклузива, Куманово
Контакт: Ул.Октомвриска револуција бр. 56-1/1, Куманово,
076 279 663

Црвен крст на РСМ
Контакт; бул. Кочо Рацин бр.13, Скопје
mrc@redcross.org.mk
02 311 43 55
02 323 05 42 

За која услуга би сакале да дознаете повеќе?

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here